ბნსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი - ნათია მიქელთაძე, პროფესორი, ფილოლოგიის დოქტორი, რექტორის მოადგილე;

საზღვაო-საინჟინრო ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი - შოთა ბარამიძე, ასოცირებული პროფესორი.

ლოგისტიკის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი - ნატალია ჭყონია, ასისტენტ-პროფესორი.

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია